(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Tilsyn

Fremstilling af Tilsynsrapport 2020:

Botilbudet-Anker ville gerne kunne fremstille hele tilsynsrapporten, men af hensyn til vores borgere og GDPR lovgivningen er dette ikke en mulighed. Vi ønsker dog at være så gennemsigtige som overhovedet muligt, hvorfor vi i det følgende fremstiller vurdering foretaget af Social Tilsyn Midt for hvert tema samt de relaterede karakterer i forhold hertil.

Alle kriterier og deres indikatorer i det fremlagte er af Social Tilsyn Midt vurderet ud fra følgende skala:

  1. I meget høj grad opfyldt.
  2. I høj grad opfyldt.
  3. I middel grad opfyldt.
  4. I lav grad opfyldt.
  5. I meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Fonden Botilbudet-Ankers godkendelse:

Fonden Botilbudet-Anker er godkendt efter serviceloven §107, midlertidigt botilbud til voksne.

Fonden Botilbudet-Anker er godkendt til at modtage 6 borgere i alderen 18-60 år med opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og/eller forandret virkelighedsopfattelse.

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer at Botilbudet Anker arbejder på at inkludere borgerne i samfundslivet blandt andet ved at støtte og motivere borgerne til aktiviteter, uddannelse og/eller beskæftigelse i overensstemmelse med borgernes ønsker. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i samarbejde med borgeren opstiller klare konkrete mål i forhold til at understøtte uddannelse og beskæftigelse, samt følger op på målene.
Gennemsnitlig vurdering 4,5
Kriterium 1 for vurderingen: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
Indikator 1a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt).
Indikator 1b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)

Tema: Selvstændighed og relationer

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer at Botilbudet-Anker arbejder med at udvikle borgernes sociale relationer og selvstændighed i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med mål for borgernes personlige udvikling og aktive deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, samt med borgernes deltagelse i samfundet.
Gennemsnitlig vurdering 4,7
Kriterium 2 for vurderingen: Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.
Indikator 2a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt).
Indikator 2b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 2c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Anker angiver og anvender relevante metoder og faglige tilgange i forhold til målgruppe og målsætning.
Gennemsnitlig vurdering 5
Kriterium 3 for vurderingen: Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
Indikator 3a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til botilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt).
Indikator 3b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 3c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommune har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 3d Tilbuddet samarbejder aktivt sammen med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)

Tema: Sundhed og trivsel

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Anker som udgangspunkt anerkender og respekterer borgerne og at borgerne for det meste har selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Dog vurderes det, at der kan være områder hvor Botilbudet-Anker i højere grad kan have fokus på at respektere borgernes værdighed, autonomi og integritet.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Anker understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed, dog kan der være borgere som af forskellige årsager ikke trives på Anker.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Anker gennem den pædagogiske tilgang forebygger, at der forekommer magtanvendelser og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,13
Kriterium 4 for vurderingen: Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.
Indikator 4a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse 3 (I middel grad opfyldt).
Indikator 4b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.
Bedømmelse 3 (I middel grad opfyldt)
Kriterium 5 for vurderingen: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Indikator 5a Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse 3 (I middel grad opfyldt)
Indikator 5b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 5c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt)
Kriterium 6 for vurderingen: Tilbuddet forebygger magtanvendelser.
Indikator 6a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt)
Indikator 6b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Kriterium 7 for vurderingen: Tilbuddet forebygger vold og overgreb.
Indikator 7a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)

 Tema: Organisation og ledelse

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Anker, som udgangspunkt har en kompetent og ansvarlig ledelse og bestyrelse. Det vurderes dog, at der er enkelte områder som bør have en større bevågenhed fra ledelsens side.
Gennemsnitlig vurdering 4,85
Kriterium 8 for vurderingen: Tilbuddet har en kompetent ledelse.
Indikator 8a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt).
Indikator 8b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 8c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Kriterium 9 for vurderingen: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
Indikator 9a Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 9b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 9c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)

 Tema: Kompetencer

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppen og som udgangspunkt i forhold til Botilbudet-Ankers målsætning.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne som udgangspunkt synes, at samspillet mellem dem og medarbejderne er god.

Gennemsnitlig vurdering 4,5
Kriterium 10 for vurderingen: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Indikator 10a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt).
Indikator 10b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt)

Tema: Fysiske rammer

Vurdering af tema:
Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet-Ankers fysiske rammer og faciliteter er med til at understøtte borgernes behov, trivsel og formålet med indsatsen.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for at have et socialt samvær under fælles rammer og samtidig også have et privat liv.

Det vurderes, at borgerne har indflydelse på indretningen på eget værelse og at de fysiske rammer viser, at det er borgernes hjem.

Gennemsnitlig vurdering 4,3
Kriterium 14 for vurderingen: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Indikator 14a Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt).
Indikator 14b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
Bedømmelse 5 (I meget høj grad opfyldt)
Indikator 14c De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.
Bedømmelse 4 (I høj grad opfyldt)

Tema: Økonomi

Social Tilsyn Midts bedømmelse af dette tema.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere.