(+45) 97 88 89 10 anker@botilbudet-anker.dk

Behandlerteam

Det socialpædagogiske team:

Pga. af et ønske om et adækvat behandlingstilbud, hvor de praktiske problemløsende tiltag indgår i behandlingen, samt ønsket om en nuanceret helhedsopfattelse af den enkelte borger, hvor de fysiske, psykiske, sociale og åndelige dimensioner indgår, er medarbejder sammensætningen meget tværfaglig.

Medarbejdersammensætning omfatter

 • Sygeplejersker (psykiatriske)
 • Social-pædagoger
 • Social – og sundhedsassistenter
 • Pædagogisk medhjælper

Ud over de grundlæggende kompetencer, inden for hver enkelt fagområderne, har flere af medarbejderne været igennem, eller er i gang med, en kompetenceudvikling.

 • KRAPuddannelsen
 • Miljøterapeutisk uddannelse.
 • Dobbeltdiagnose uddannelse.
 • Misbrugsbehandler
 • NLP, terapeut.
 • NADA behandler.
 • Terapeutisk massør.
 • Konflikthåndtering
 • Hotstone-kursus
 • Nænsom nødværge.
 • Neuropædagogisk efteruddannelse.
 • Retspsykiatrisk efteruddannelse.
 • Efteruddannelse “dom til behandling”

Alle arbejder på lige fod uanset baggrund.

Alle udfører tværfaglig/reflekterende arbejde, med undtagelse af forhold vedr. medicin som altid udføres af faguddannet personale.

I ansættelsesproceduren lægges der stor vægt på, at medarbejderne er i besiddelse af de medmenneskelige egenskaber, der forventes og kræves af alle der er tilknyttet botilbudet, (dette gælder også samarbejdspartner i nærområdet).

Studerende

Da der i botilbuddet “ANKER” er ansat personale med stor erfaring inden for den psykiatriske behandling, vil vi fungere som praktik sted for social og sundhedsassistenter og pædagoger.

Faglig udvikling

 • Der er tilknyttet psykolog, i forbindelse med supervision.
 • Der er tilknyttet psykiater i forbindelse med psykiatrisk viden.
 • Der sker en kontinuerlig kompetenceudvikling af personale og ledelse.
 • Der afholdes temadage, hvor specifikke problemstillinger eller aktuelle/relevante emner gennemarbejdes/drøftes.
 • Der afholdes behandlermøder, formålet her er, at skabe en bredere videns tilgang, samt skabe en naturlig reflekterende holdning.
 • Der afholdes personalemøder hver måned.

VAGTSKEMAER INDERHOLDER DØGNVAGTER

Formålet/begrundelsen herfor er blandt andet:

 • Mindre uro, der vil ikke være så mange vagtskifter.
 • Bedre mulighed for, at skabe en struktureret døgnrytme.
 • Bedre mulighed for, at opfylde individuelle behov/ønsker.
 • Tid til en reflekterende/observerende tilgang for såvel borgere og personale.
 • Giver mulighed/tid til pædagogisk tilnærmning.
 • Mulighed for større respekt omkring problemstilling nærhed/afstand
 • Medvirker til, at der kan skabes tryghed, forudsigelighed, mindske frustrationer.
 • Medvirker til, at samme person kan påbegynde/afslutte dialog omkring problemstillinger.
 • Forbedre mulighederne for, at skabe positive relationer/alliancer.

Krav forventninger til jobsøgende:

Vi lægger vægt på ligeværdighed, gensidig respekt, loyalitet og forståelse.

Du skal være parat til, at give og modtage konstruktiv kritik, stille spørgsmål, være reflekterende, udvise åbenhed, ærlighed, loyalitet og fleksibilitet.

Du skal være åben overfor, at diskutere ud fra den hermeneutisk inspirerede pædagogik.
Denne pædagogik betragter opdragelses situationen som en tekst, som det gælder om, at forstå og fortolke på en sådan måde, at alle pædagogiske fænomener og processer træder frem i deres egenart og bliver opfattet ud fra en meningsfyldt helhed.
Formålet med, at benytte dette pædagogiske princip er, at de menneskelige reaktioner bliver drøftet og diskuteret, ud fra individuelle kompetencer/holdninger.
Således at vi i fællesskab motiverer/stimulerer hinanden.

Vi forventer og stiller krav om, at du besidder et Humanistisk menneskesyn med islæt af det kritiske menneskesyn, samt en eksistentielopfattelse af livskvalitet. Vi forventer samtidig, at du har krav/forventninger som du vil stille til dine kollegaer.

HUSK

Humor, et godt humør, et smil og latter, virker forløsende, opløftende og inspirerende.

De fleste smil er startet med et andet smil

Latter virker beroligende og har ingen bivirkninger

Latter er indre jogging

 

Samarbejdspartner

For borger med behandlingsdom:

 • Behandlingsansvarlig overlæge: Kontinuerligt samarbejde.
 • Kriminalforsorg: Kontinuerligt samarbejde, komme i huset en gang pr. måned.
 • Psykoseteam, Retspsykiatrisk afdeling Viborg: Kommer ofte på besøg i huset.
 • Politi

Generelle samarbejdspartner:

 • Netværk/familie.
 • Psykiater.
 • Psykolog.
 • Praktiserende læger.
 • Psykiatrisk afdelinger.
 • Personer i nærmiljøet.
 • Kommuner.
 • Socialrådgiver/sagsbehandler.
 • Misbrugscenter.